Ödeme Emrine İtiraz İşlemleri Tavsiyesi 2022

Ödeme Emrine İtiraz İşlemleri Tavsiyesi

Ödeme emrine itiraz işlemleri, borçluların ödeme emri tebliği sonrasında başvurduğu bir yoldur. Kabul edilmeyen, çeşitli sebeplerle itiraz edilen borçlar hukuki olarak bildirilerek takip sona erdirilebilir. Bu yazımızda itiraz süreçleri hakkında bilgi vererek ödeme emrine itiraz işlemleri tavsiyesi verdik.

Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Nereye Verilir?

Ödeme emrine itiraz dilekçesi borçluya emrin tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içerisinde verilmelidir. İtiraz dilekçesinin icra takibinin yapıldığı icra dairesine verilmesi gerekir. Bu dilekçenin herhangi bir gerekçeye dayandırılması gerekmez, salt itiraz yeterli olmaktadır. Böylelikle itirazın en önemli sonucu olarak başlatılmış takip durdurulur.

Ödeme emrine itiraz işlemleri için verilen dilekçenin icra takibi yapan daireye teslim edilmesi önem taşır. Başka bir icra dairesine itiraz yapılması durumunda masrafı borçlu tarafından ödenmek koşuluyla dilekçe yine yetkili icra dairesine ulaştırılmaktadır.

Ödeme Emrine İtiraz Ne Zaman Yapılır?

Ödeme emrine itiraz, borca itiraz etmek isteyen borçluların başvurduğu bir yoldur. Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde emri tebliğ eden icra dairesine sunulur.

Ödeme emrine itiraz kanunlarla belirlenmiş süreler içinde yapılmak zorundadır. Alacaklı kurum veya kişi takibi başlatırken dosyaya belirli bir miktarda avans yatırmaktadır. Bu avanstan karşılanan ödeme emrine itiraz dilekçesi alacaklıya üç gün içerisinde tebliğ edilir. Bildirilen adrese teslim edilen belge borçluya ulaşmamış dahi olsa tebliğ edilmiş sayılmaktadır.

İtiraz süresi borca dair tebligatın kişiye gönderilmesinden itibaren başlar. Ödeme emrine itiraz için geçerli olan süre 7 gündür, bu sürenin dolmasının ardından borca itiraz edilemez. 7 günlük kesin sürenin ardından yapılan itirazlar icra dairesi tarafından işleme alınmaz, reddedilir. Dolayısıyla takibin devamı söz konusu olur.

Borçlunun kusuru olmadan ödeme emrine itiraz süresini kaçırması bu durumun istisnasıdır. Gecikmiş itiraz adı verilen uygulamayla borçluya sonradan itiraz hakkı verilebilir. İtirazın yanı sıra borçlu kişi veya kurum borcunun bulunmadığı kanaatindeyse borçtan kurtulma davası açabilir. İtiraz sonrası cebri icranın durmasıyla alacaklının bazı hakları gündeme gelir. Bu haklar aşağıdaki gibidir:

 • Borçlunun ödeme emrine itirazı üzerine itirazın iptali için dava açmak
 • Ödeme emrine itirazın hüküm ve sonuçlarını ortadan kaldırmak amacıyla icra mahkemesine başvuruda bulunmak.
 • Bu şartlarla alacaklının, borçlunun açtığı itirazı ortadan kaldırması mümkündür.

Ödeme Emrine İtiraz Sebepleri Nedir?

Borçlu, gönderilen ödeme emrine itirazda bulunma hakkına sahiptir. Borca itiraz dilekçesi ile yetkili kuruma bildirilebilecek ödeme emrine itiraz sebepleri şunlardır:

 • Böyle bir borcun hiç olmadığına dair itiraz
 • Borcun olduğu ancak ödendiği yönünde itiraz
 • Borcun vadesinin gelmediğine dair itiraz
 • Borcun miktarına itiraz
 • Borcun zaman aşımına uğradığına dair itiraz
 • Borcun itfa edildiğine dair itiraz
 • Borç senedinin altındaki imzanın kendisine ait olmadığına dair itiraz

Borçlu yukarıda belirtilen nedenler veya başka sebepleri öne sürerek itirazda bulunabilir. İtirazda bir sebep göstermek zorunlu olmadığı gibi sunulan sebepler daha sonradan değiştirilemez, yenisi eklenemez. Geçerli bir itirazla dilekçesi kabul gören borçluların icra takibi durdurulur.

Hangi Cezalarda Ödeme İtirazı Yapılır?

Cezalarda ödeme itirazı hakkın elde edilmesine mani olan her türlü olayda yapılabilmektedir.

Ödeme emrine itiraz edilebilmesi için öncelikle aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi gerekir:

 • Ödeme emrinin borçluya tebliğ edilmesi
 • İtiraz ehliyeti ve iradesi
 • Emre itirazın 7 gün içinde yapılması
 • Takip ve dava işlemleri için geçerli bir adres bildirilmiş olması

Maddi hukuk temelli verilmiş cezalarda icra müdürüne yapılan itiraz dikkate alınmazken takip hukuku kaynaklı itirazlar dikkate alınmaktadır. Ödeme emri itirazlarında bir kısmı takip şartı taşıdığı için icra müdürü tarafından dikkate alınmak durumundadır. Ancak takip hukuku kaynaklı ödeme itirazlarında bu durum geçerli değildir. Dolayısıyla takip hukuku kaynaklı ödemelerde itiraz değil şikayet yoluna gitmek daha doğrudur.

Para cezaları adli ya da idari para cezası şeklinde olabilir. Adli para cezaları mahkemelerin belirli bir suç karşısında verdiği cezalardır. Ödenmemesi halinde hapis cezasına çevrilir. Ancak adli para cezalarında bu durum söz konusu değildir, hapis cezası yerine icra işlemleri uygulanır. İdari para cezalarında ödeme emrine itiraz için Sulh Ceza Hakimliği’ ne itirazda bulunulabilir.

Devletin idari kurumları (belediye, emniyet, valilik, SGK, bakanlıklar, kaymakamlık, genel müdürlükler…) vatandaşın kabahati niteliğindeki fiillere karşı idari para cezası verebilir. Ödeme emrine itiraz edilebilecek idari para cezalarına örnek olarak;

 • Sürücü belgesine geçici olarak el koyulması
 • Aracın trafikten men kararı
 • HGS/ OGS geçiş cezaları
 • Çeşitli trafik cezaları
 • Askeri Ceza Kanunu gereği verilen cezalar (bakaya kalma, yoklama kaçağı vb)
 • Sosyal Güvenlik Kurumunun işverene kestiği cezalar
 • Belediye encümeni tarafından verilen cezalar (imar kirliliği vb)
 • Sigara içme cezası verilebilir.

Bu tür cezalarda ödeme emrine itiraz yapılabilir. İtiraz edilmemesi, borcun ödenmemesi durumlarında icra işlemleri uygulanır. Haciz uygulamalarında çoğunlukla kayıtlı taşınmazlar, banka hesapları ve araçlara el konulmaktadır. Fiilen eve giderek ev eşyalarına el konulması bu uygulamalarda söz konusu değildir.

Kanunen Ödeme İtiraz Hakları Nedir?

Vatandaşların haksız ve yanlış borçlanma durumlarında kanunen ödeme itiraz hakları vardır. Hukuki olarak alınan kararlara itirazda bulunmak için kanun yolu başvurusu yapılır. Hakim ya da mahkemenin aldığı kararlara itiraz kanun yoluyla karşı çıkılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir